Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Účel zásad

Účelem těchto Zásad je splnit informační povinnost vůči uživatelům nebo zákazníkům (dále též „Subjekt“) vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „GDPR“).

Správce

Správcem je společnost DuPonti s.r.o., sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 02809931, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 224082 (dále též „Správce“), která je smluvním partnerem Subjektu v souvislosti s poskytováním určitých služeb na webovém portále PoznejLasku.cz.

V případě potřeby je možné kontaktovat Správce prostřednictvím info@duponti.com.

Osoba pověřená ochranou osobních údajů

Osobu pověřenou ochranou osobních údajů je možné kontaktovat prostřednictvím emailu poverena.osoba@duponti.com.

Informace o zpracování

Správce je povinen seznámit Subjekt s různými informacemi o zpracování, zejména pak s účely zpracování, právním základem pro zpracování a dobou uchování osobních údajů. Tyto své povinnosti Správce plní prostřednictvím následujících URL (tyto URL dále též jako „Nástěnka“):

  1. https://osobnidata.cz/public/default/wsl9yw9

Správce využívá služeb externích společností, které přijímají nebo zpracovávají osobní údaje poskytnuté jim Správcem v rámci své činnosti. Které osobní údaje jsou předávány nebo se zpracovávají, za jakým účelem a identifikační údaje zpracovatelů nebo příjemců naleznete v tabulce na Nástěnce.

Všechny osoby, které Správce zapojí do zpracování osobních údajů, splňují požadavky podle GDPR.

Všichni zaměstnanci Správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které budou zpracovávat při výkonu pracovní činnosti pro Správce.

Podrobnosti k používání cookies, včetně zpracovávaných osobních údajů, jsou uvedeny ve zvláštním souboru dostupném na URL: https://poznej-lasku.cz/cookies.

Práva subjektu

Subjekt je oprávněn uplatňovat vůči Správci níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR.

Práva Subjektu jsou následující:

  1. Právo Subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zdali osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
  2. Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává.
  3. Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti.
  4. Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.
  5. Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo, je-li to technicky proveditelné.
  6. Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
  7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.

Právo kdykoliv odvolat souhlas

V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Které údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu je uvedeno na Nástěnce.

Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je Vaší svobodnou volbou, a Správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).

Stížnosti

Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k osobě pověřené Správcem ochranou osobních údajů.

Máte rovněž právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu, kterým je pro Správce Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zasílání obchodních sdělení

Správce je oprávněn zasílat Subjektu emailové zprávy obsahující obchodní sdělení na jím uvedenou adresu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, v platném znění. Toto oprávnění vzniká pouze v případě, že ze strany Subjektu nedošlo k odmítnutí. Subjekt má možnost i později zdarma zasílání obchodních sdělení odmítnout. Tato možnost bude uvedena u každé jednotlivé zprávy a stejně tak je možné ji kdykoliv realizovat emailem na adresy info@duponti.com.